МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

2021.10.18

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт  ажлын байрны 5 сул орон тоо байна. Үүнд:

 

Д/д

Ажлын байрны нэр

Мэргэжил

1

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

 • Нягтлан бодох бүртгэл (041101)
 • Санхүү, банк, даатгал (0412)
 • Эдийн засаг (0311)

2

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

 • Эрх зүй (042)

 

3

Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 • Хүнс, хөдөө аж ахуй (081101-03)
 • Жимс, ногооны аж ахуй (0812)
 • Хүрээлэн буй орчин (052)

4

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 • Хүнс үйлдвэрлэлт (0721)
 • Хөнгөн үйлдвэрийн технологи (0723)
 • Материал судлал (0722)
 • Нягтлан бодох бүртгэл (0411)
 • Эдийн засаг (0311)
 • Санхүү, банк, даатгал (0412)
 • Менежмент ба удирдахуй (0413)

5

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

 • Боловсрол (011)
 • Эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалал (09)
 • Хүмүүнлэг (022)
 • Социологи, соёл судлал (0314)
 • Төрийн удирдлага (041303)
 • Гэр бүл судлал

         

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн зэрэг ажлын байруудад Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны “Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр зөвлөмжийн 2.2 дахь заалтын дагуу түр томилогоо хийгээд байна.

Иймд Төрийн албанд ажиллах хүсэлтэй иргэд, залуучууд Та бүхнийг                  [i]төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орохыг хүсч байна. Шалгалтын бүртгэл                 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл цахимаар явагдана.

 

-оОо-

 

[i]