СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

            3 дугаар сарын 18-19-ны өдрүүдэд “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс зохион байгуулсан “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх нь” сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын дарга, багийн дөрвөн дарга, 4 дүгээр багийн ИНХурлын дарга, ажлын хэсгийн гишүүд нийт 10 хүн оролцлоо.

            Сургалтаар:

  • Орон нутгийн хөгжлийн санг иргэдийн оролцоотой төлөвлөх нь
  • ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ болон тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх аргачлал
  • Багийн Засаг дарга ажлаа төлөвлөх, иргэдийг мэдээллээр хангах
  • Багийн иргэдээс санал авах ажлыг зохион байгуулах, саналыг нэгтгэн урьдчилсан жагсаалт бэлтгэх
  • Багийн иргэдийн хурлаар төслийг хэлэлцэн батлах, БИНХурлын хүчин төгөлдөр байдал
  • Төслийг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх нь
  • Эрэмбэлсэн төслийн жагсаалт бэлдэх
  • ИНХурлын шийдвэрийг сумын Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх, иргэдэд мэдээлэх
  • ОНХСангийн сайн туршлагын хэлэлцүүлэг

            Мөн дээр сургалтын үеэр дадлага ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ С.МӨНХНАСАН