ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАЖ АЖИЛЛАА.

Хүнсний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6, 11 дүгээр зүйл, Татварын ерөнхий хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Зорилтот жил болгон зарлах тухай” 15/05 дугаар тогтоолын дагуу хүнсний дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийн зөвлөн туслалаа.

•••ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТОТ ЖИЛ-2023•••