card

Хүний хөгжлийг хангасан хүчирхэг эдийн засагтай аймгийн жишиг сум болох

ЗОРИЛГО

Сум орон нутгийн захиргааны байгууллагын чадавхийг дээшлүүлж, төрөлх нутгаа хөгжүүлэх таатай нөхцлийг хамтын хичээл зүтгэл, оюун ухаан, чадвар, чадамжаар бүрдүүлэхэд оршино.

СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ

“Сум, орон нутгийн захиргааны байгууллагын чадавхийг дээшлүүлж, төрөлх нутгаа хөгжүүлэх таатай нөхцөлийг хамтын хичээл зүтгэл, оюун ухаан, чадвар чадамжаар бүрдүүлэхэд оршино”.

  Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

- Нутгийн онцлогт тохирсон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэх

- Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах

- Нйигмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүний өв тэгш хөгжлийг хангах

- Иргэд, аж ахуй нэгжийн бизнесийн орчинг сайжруулах

 

- Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байх