card

                                                                                                           

ГУЧИН-УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ

НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

            Зорилго: Орон нутгийн хэрэгцээ шаардлага, хүний нөөцийн төлөвлөгөөнд үндэслэн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, чадварлаг, мэргэжсэн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад оршино.

            Зорилт: Үргэлж хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөөгийн нөхцөлд хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц  нөөц боловсон хүчин бүрдүүлэх төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, хүний нөөцийн удирдлагын арга хэлбэрийг сайжруулах

            Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн өнөөгийн байдал

            Байгууллагын хүний нөөцийн чадавх сайн, ажиллагсдын 75 хувь нь дээд боловсролтой буюу нийт ажилтан, албан хаагчдын төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн, Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолын дагуу томилогдсон ажилтан, албан хаагчид ажиллаж байна.

            Засаг даргын Тамгын газар нь 2015 оны байдлаар 16, багийн Засаг дарга 4, босоо удирдлагатай 4, гэрээт 2 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.

            Насны байдлаар нь авч үзвэл 35 хүртэлх насны 9, 35-аас дээш насны 17 хүн байгаа нь тухайн байгууллагын дийлэнх олонх нь мэргэшсэн, чадварлаг, туршлагатай ажилтнуудаар хангагдсан нь харагдаж байна.

            Тухайн албан тушаалд томилогдон ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэдгээрийн ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа бөгөөд тангараг өргөөгүй туршилтын хугацааны 2 ажилтан, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журмаар 5-25 хувийн нэмэгдэл авч байгаа 7 , зэрэг дэвийн нэмэгдэлтэй 10 ажилтан, мэргэшлийн зэрэгтэй 1 ажилтан байна.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН

СУДАЛГАА

Овог нэр

Боловсрол

Мэргэжил

Албан тушаал

Утас

1.              

Р.Намгилрагчаа

дээд

Менежмент төрийн захиргаа

Засаг дарга

89692110

2.              

З.Уртнасан

дээд

Багш, дасгалжуулагч

Засаг даргын орлогч

88058954

3.              

Н.Тунгалаг

дээд

Нутгийн удирдлага

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

89962852

4.              

А.Дуламсүрэн

дээд

Бизнесийн удирдлага

Төрийн захиргааны ажилтан

89566727

5.              

Д.Нэргүй

дээд

Бизнесийн удирдлага

Санхүү албаны дарга

89513858

6.              

М.Баттулга

дээд

Төрийн удирдлага

Хүүхэд, гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн

95845841

7.              

М.Долгорсүрэн

дээд

Экологич

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

99811508

8.              

Ч.Батнасан

дээд

 

НХҮХэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

95906095

9.              

Ц.Баттулга

дээд

агрономич

Нийгмийн даатгалын байцаагч

99921956

10.           

А.Самуу

дээд

Эдийн засагч

Татварын байцаагч

86399633

11.           

Т.Даваажаргал

дээд

Газар зохион байгуулалт

Газрын даамал

99677176

12.           

Р.Туул

дээд

Нягтлан бодогч

Улсын бүртгэгч

88329911

13.           

Ц.Пүрэвсүрэн

дээд

Бизнесийн удирдлага

Нягтлан бодогч

91113376

14.

Д.Баярмөнх

Дээд

Нягтлан бодогч

Нягтлан бодогч

91111261

15.

Х.Чулуунбаатар

Дээд

Үйлдвэрлэлийн менежмет

Нягтлан бодогч

91112461

16.           

Д.Алтантуяа

дээд

Мал зүйч

Мал амьтан, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч

89665833

96445833

17.           

Г.Бадьмэд

дээд

Байгаль орчины улсын байцаагч

жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, хоршоо,хариуцсан мэргэжилтэн

89937001

18.           

Б.Янжмаа

дээд

Малын эмч

Мал амьтан, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч

89260109

19.           

Х.Энхтайван

 

 

ИТХ-ын дарга

91114779

20.           

Б.Чулуунбат

БД

жолооч

Жолооч

88324205

21.           

С.Мөнхнасан

БД

бичээч

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

89994979

22.           

С.Цэцэгмаа

Дээд

Гаалийн эдийн засагч

үйлчлэгч

88022192

23.           

Б.Батбаатар

БД

-

1 дүгээр багийн Засаг дарга

99125383

24.           

М.Цэрэнбанзрагч

БД

Ня-бо   эдийн засагч

4 дугаар багийн Засаг дарга

99327995

25.           

О.Ганхуяг

Дээд

Захиргааны менежмент

3 дугаар багийн Засаг дарга

86442047

26.           

С.Даваа

Дээд

ХАА инжинер, механик

2дүгээр багийн Засаг дарга

99064990

27

Г.Нямлхам

дээд

Татварын нягтлан бодох

Төрийн сангийн мэрэгжилтэн

91092713

28

Ч.Шийрэвсэнгэ

-

-

Бизнес хөгжлийн төвийн сахиул

/гэрээт ажилтан/

-

 

Ажиллах бүрэлдэхүүний бүтэц
            1.Засаг даргын орлогч нь улс, аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, үндэсний болон дэд хөтөлбөр,төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэц, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, удирдлага,гүйцэтгэлийн хяналтын асуудал зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.            Ажилтнуудын ажлын ерөнхий чиг үүрэг

            2.Засаг даргын Тамгын газрын дарга нь төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн, боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж зохион байгуулах, хүний эрхийн салбар хорооны ажил, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Засгийн газар болон аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны өдөр тутмын удирдлага, гүйцэтгэл, хяналтын асуудал зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

            3.Төрийн захиргааны ажилтан нь нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн үндэслэлийг хангуулах, хууль тогтоомжийн сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, сумын ГХУССЗөвлөлийн ажил, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

             4.Төрийн сангийн төлөөлөгч нь төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсвийн байгууллага, ААНэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, нийгэм эдийн засгийн статистик мэдээ, мэдээлэл, татвар, төрийн болон орон нутгийн өмч, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээ зохион байгуулах, хяналтыг хэрэгжүүлэх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

            5.Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нь байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зөв зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалын асуудлаар бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт тавих чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

            6.Иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтан нь иргэний бүртгэл, мэдээллийн асуудал,

Газрын даамал нь газрын харилцаа, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа, холбоо, шуудан/ архитектур төлөвлөлт зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

            7.Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн байцаагч нь нэгжийн үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж, хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлаар бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналт тавих, хөдөө аж ахуйн статистикийн мэдээ, мэдээллийн үйл ажиллагаа зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

            8.Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мал зүйч ажилтан нь малын удмын сан, үржлийн бодлого, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежмент, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, энэ чиглэлийн статистик мэдээ, мэдээллийн үйл ажиллагаа зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

            9.Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн ажилтан нь газар тариалан, хоршоо, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн технологи дамжуулах төвийн асуудал, энэ чиглэлийн статистик мэдээ, мэдээллийн үйл ажиллагаа зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

            Хүний нөөцийн хэрэгцээ, бүрдүүлэлт, хангалтын талаар

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Гарах үр дүн

Нэг:Хүний нөөцийн хэрэгцээг төлөвлөх талаар

1

Технологийн хурдац, салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлтийн бодлого, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангахтай уялдуулж бүтцийн өөрчлөлтийн уян хатан зохицуулалтыг бий болгох

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд ил тод, шуурхай, хүнд суртал, чирэгдэлгүй хүргэх

2

Ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үндэслэн орон тооны бүтэц, удирдлага, зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг хийж байх

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Байгууллагын үйл ажиллагаа илүү нээлттэй, ил тод болсон байна.

3

Мэргэжлийн онцгой ур чадвар шаардсан болон цаг хугацаагаар хэмжигдэхүйц ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх нэмэлт ажиллах хүчний нөөцийг төлөвлөх

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Төрийн үйлчилгээг цаг хугацаанд нь чирэгдэлгүй шуурхай хүргэх

4

Төрийн албан хаагчийн төрийн албанаас чөлөөлөгдөхөд нөөц боловсон хүчинг бэлтгэх

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Төрийн алба тасралтгүй байх зарчмыг хангах

Хоёр:Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонголтын талаар

1

Чадварлаг, мэргэжсэн ажил хайгчийг ажлын байраар хангах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангаж, ажилгүйдлийг бууруулах, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх

2

Одоо ажиллаж буй чадварлаг, мэргэжсэн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах

3

Ажилтан, албан хаагчдын нас бие, сэтгэхүйн чадамжид тулгуурлан зөв цагт зөв байранд зөв хүмүүсийг ажиллуулах зөв менежментийн аргыг нэвтрүүлэх

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Мэдлэг чадвараа төрийн байгууллагын ашиг тусын төлөө зориулах боломжийг төрийн албан хаагчдад олгох

4

Мэргэжлийн тусгай ур чадвар шаардахгүй ажлын байранд сэлгэн ажиллуулах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Байгууллагад хөрвөн ажиллах ажилтанг бий болгох

Гурав:Хүний нөөцийн сургалтын талаар

1

Ажилтан, албан хаагчдыг эрхэлсэн ажил, мэргэжлийнх нь дагуу сэдэвчилсэн сургалтуудад хамруулах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Байгууллагынхаа дотоод болон гадаад орчинд үр бүтээлтэй ажлын харилцаа, арга барилыг эзэмших

2

Ажилтан, албан хаагчдыг бакалаврын болон магистрын сургалтад хамруулах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Хувийн манлайлах ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл сайжирна.

3

Шинээр томилогдож буй ажилтанд зориулсан зөвлөх сургалт зохион байгуулах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Өөртөө итгэлтэй ажил хэрэгч ажилтанг бий болгох

4

Ажилтан, албан хаагчид бие биенээсээ суралцах, дагалдуулан сургах, туршлага солилцуулах

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Иргэдэд эерэг сэтгэгдэл төрүүлэн, эерэг имиж бүрдүүлж чаддаг арга барилыг эзэмшүүлэх

5

Ажилтан, албан хаагчдын туршлага, мэдээлэл солилцох сүлжээг бий болгох

2015-2020

Засаг дарга

ЗДТГазар

Суралцах шинэ арга барилыг өдөр тутмын хэрэгцээ болгон хувиргах

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЖИЛЧДЫН СУДАЛГАА

/2016-2017 он/

 

Ажлын тушаалын нэр

Овог нэр

Чөлөөлөгдсөн шалтгаан

Томилогдсон эрх зүйн үндэслэл

1

Татварын байцаагч

Г.Нямлхам

Өөр ажилд сэлгэн ажилласан

 

А.Самбуу

 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс томилсон.

2

Улсын бүртгэл

Содвообавуу

Өөр ажилд сэлгэн ажилласан

 

Р.Туул

 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс томилсон.

3

НХҮХэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

     
         Ч.Батнасан  

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс томилсон.

4

Төрийн захиргааны ажилтан

Р.Содвообавуу

Өөр ажилд сэлгэн ажилласан

 

Р.Туул

 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс томилсон.

5

жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, хоршоо,хариуцсан мэргэжилтэн

А.Дуламсүрэн

Өөр ажилд сэлгэн ажилласан

 

Г.Бадьмэд

 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс томилсон.

 

 

       

 

 

       

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР