card

2023 оны төсөв

https://Эндээс татаж харна уу/2024 оны  төсөв

https://Эндээс татаж харна уу/f2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тодотгосон төсөв

https://Эндээс татаж харна уу/2023 оны төсөв

https:/Эндээс татаж харна уу/ 2022 оны ОНХС-ийн тодотгосон төсөв

https:/Эндээс татаж харна уу/ 2022 оны ОНХС-ийн төсөв

https:/эндээс татаж харна уу./ 2021 оны төсөв

https:/эндээс татаж харна уу./2020 оны тодотгосон төсөв

http:/эндээс татаж харна уу. /ОНХС-ийн 2022 оны төсөв

https:/эндээс татаж харна уу./ ОНХС-ийн 2022 оны тодотгосон төсөв