card

ТӨЛБӨР ХУРААМЖ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ

Данс

Дансны нэр

100100600901

Өв.Гу Суутган-1

100100600911

Өв.Гу Хувь хүний ОАТ

100100600917

Өв.Гу Малын албан татвар

100100600922

Өв.Гу Галт зэвсэг албан татвар

100100600923

Өв.Гу Газрын ҮХЭХАТ

100100600941

Өв.Гу Улсын тэмдэгтийн хураамж

100100600943

Өв.Гу Газрын төлбөр

100100600947

Өв.Гу Хог хаягдлын хураамж

100100600962

Өв.Гу Иргэний ҮХХБАТ

100100600975

Өв.Гу Хадгаламжийн хүү орлого

100100600988

Өв.Гу.Хүү, торгуулийн орлого

100100651404

Өв.Гу Эрсдэлээс хамгаалах сан

100100655401

Өв.Гучин-Ус Хоршоог хөгжүүлэх сан

100100655405

Өв.Гучин-Ус ЗДТГ н.с

100100690000

өв. Гучин-Ус.НДХ Төвлөрсөн сан