card

https:/эндээс татаж харна уу/ ОНХС-ийн 2021 оны ажлын тайлан (зурагтай)

https:/эндээс татаж харна уу./2020 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тайлан

https:/эндээс татаж харна уу./ОНХСангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан

2019 ОНЫ ТАЙЛАН

 

  2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийж, “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс дэмжлэгээр 25094.0 мянган төгрөг, урамшууллаар 17673.3 мянган төгрөгний санхүүжилтийг тус тус авсан. Итгэлцүүр хуваарилалтаар 56990.6 мянган төгрөг, урд оны үлдэгдэл санхүүжилт 20973.3 мянган төгрөг буюу нийт 120731.2 мянган төгрөг батлагдсан. Энэ онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд  Дулааны болон цэвэр усны шугамын ажил 44352,1 мян.төгрөгөөр 230м газар дулааны шугамыг "Юу Зэт Эрдэнэ"ХХК тавьсан. Сумын төвийн Аргуут, Бургас хороололд 5ш гэрэлт цамхагийг 20,0 сая төгрөгөөр "Эс Жи Эм"ХХК суурилуулсан.  Аргалант, Хөөвөр багуудад 23,2 сая төгрөгөөр хүний гар ажиллагааг хөнгөвчилсөн Мал угаалгын ванныг "Смарт Зоос"ХХК барьсан.  Мөн худаг засварын ажлын материалыг 9,5 сая төгрөг "Гучингийн хөсөг"ХХК, бэлчээр хашаалах торыг 8,0 сая төгрөгөөр "Эм Жи Эм"ХХК, 3,0 сая  төгрөгөөр, малын тэжээлийг иргэн Баттулгатай гэрээ хийж татсан. “Монголын хоолой”-н тэмээний биологи, ашиг шимийн судалгааны арга зүйг батлуулан 1,5 сая төгрөгийн зардал гарсан.  Төвлөрсөн халаалтын зураг төсвийн зардлыг "Апаман" ХХК-аар 1,0 сая төгрөг, мал угаалгын ванн барих, гэрэлтүүлгийн зураг төсвийн зардлыг 250,0 мянган төгрөгөөр иргэн Ч.Лхагваар тус тус хийлгэсэн.