card

2023 оны сумын хагас жилийн санхүүгийн тайлан https://cdn.greensoft.mn/uploads/users-Эндээс татаж харна уу/

2023 оны санхүүгийн аудитын дүгэлт https://cdn.greensoft.mn/uploads/users-Эндээс татаж харна уу./

2022 оны ЗДТГ-ын санхүүгийн тайлан https://cdn.greensoft.mn/uploads/user-Эндээс татаж харна уу./

2023 оны ЗДТГ-ын эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан https://cdn.greensoft.mn/uploads/users-Эндээс татаж харна уу./