card

https:/Энд дарж харна уу./2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

 

     

                           БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА                    Р.НАМГИЛРАГЧАА   

 

                 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГУЧИН-УС СУМЫН ЗДТГ-ЫН  2018ОНДБАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖАГСААЛТ

 

               

2017.12.28

 

Д/Д

Тухайн жилд Худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо, хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг

Тухайн онд санхүүжих

 

Эрх шилжүүлэх эсэх

/ТЕЗ-н нэр/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

 

 

Тайлбар, тодруулга

 

Тендэр зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо

1

Спорт залны засвар

35,000,000

35,000,000

Үгүй

ХА

 2018.03.01

2018.03.02

2018.04.02

2018.08.15

 

2

Мал  ариутгалын тоног төхөөрөмж бүхий машин

16,500,000

4,500,000

Үгүй

ХА

 

2016.04.25

2016.05.04

2018.02.01

 

3

Баяр наадам

5,000,000

5,000,000

Үгүй

ШХА

 2018.05.01

2018.05.01

2018.06.02

2018.07.09

 

4

Сумын төвийн камержуулалт

25,542,900

25,542,900

Үгүй

ХА

 2018.01.22

2018.01.22

2018.02.28

2018.10.30

 

5

Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ, гэрэлтүүлэг

10,528,800

10,528,800

Үгүй

ХА

2018.01.22

2018.02.22

2018.02.28

2018.04.30

 

6

Гар худаг сэргээн, засварлах

4,614,800

4,614,800

Үгүй

ШХА

2018.01.22

2018.02.22

2018.09.10

2018.10.20

 

7

Зураг төсвийн зардал

1,350,000

1,350,000

Үгүй

ШХА

2018.01.22

2018.01.28

2018.02.02

2018.02.20

 

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол

32986800

32986800

Үгүй

ХА

 2018.01.20

2018.01,22

2018.02.22

2018.12,31

 

 

9

Дотуур байрын хүүхдийн хоол

32442400

32442400

Үгүй

ХА

 2018.01.22

2018.02,22

2018.03,01

2018.12,31

 

10

Үдийн цай

20388000

20388000

Үгүй

ХА

 2018.01.22

2018.01.22

2018.02.28

2018.12.31

 

11

ЭМТ-ийн шатахуун

11195000

11195000

Үгүй

ХА

 2018.01.22

2018.01,22

2018.02.28

2018.12,31

 

12

Хүнсний эрхийн талоны бараа нийлүүлэх

24096000

24096000

үгүй

ХА

2018.03.22

2018.03.26

2018.04.16

2018.12.31

 

   

219,644,700

 

 

         

 

       

 

         

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА                                                   Д.НЭРГҮЙ