ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛИЙН ЖАГСААЛТ

Ø  Монгол улсын Үндсэн хууль

Ø  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль

Ø  Төрийн албаны тухай хууль

Ø  Хөдөлмөрийн тухай хууль

Ø  Төсвийн тухай хууль

Ø  Авлигын эсрэг хууль

Ø  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Ø  Шилэн дансны тухай хууль

Ø  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

Ø  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

Ø  Төрийн нууцын тухай хууль

Ø  Байгууллагын нууцын тухай хууль

Ø  Хувь хүний нууцын тухай хууль

Ø  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Ø  Архивын тухай хууль

Ø  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

Ø  Газрын тухай хууль

Ø  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

Ø  Нотариатын тухай хууль

Ø  Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

Ø  Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Ø  Автотээврийн тухай хууль

Ø  Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

Ø  Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчын эрх зүйн байдлын тухай хууль

Ø  Дайчилгааны тухай хууль

Ø  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Ø  Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

Ø  Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Ø  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

Ø  Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

Ø  Газрын тосны тухай хууль

Ø  Нийгмийн даатгалын тухай хууль

Ø  Нийгмийн халамжийн тухай хууль

Ø  Татварын ерөнхий хууль

Ø  Иргэний бүртгэлийн тухай

Ø  Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл хүлээн авах эрхийн тухай

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БУЙ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

 

Ø  Төрийн албан хаагчын ёс зүйн дүрэм

Ø  Төрийн захиргааны албан хаагчын ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйг зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Ø  Төрийн жинхэнэ албан хаагчын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх журам

Ø  Төрийн захиргааны албан хаагчын тангараг өргөх ёслолын журам

Ø  Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах журам

Ø  Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол

Ø  Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам

Ø  Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах журам

Ø  Шуурхай мэдээ, мэдээллийн журам

Ø  Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам

Ø  Байгууллагын дотоод хяналтын журам

Ø  Байгууллагын үйлчилгээний албан хаагчдын ажил дүгнэх журам

Ø  Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Ø  Байгууллагын нууцын зэрэгтэй бичиг баримттай ажиллах журам

Ø  Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын ажиллах журам

Ø  Өргөдөл гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх тухай журам

Ø  Байгууллагын архивын дүрэм

Ø  Архивын галын аюулгүйн дүрэм

Ø  Сумын Засаг даргаас олгох шагналын журам

Ø  Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам