card
    Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны...сарын ...ний өдрийн ...дугаар тогтоолын ........хавсралт
   
   
  ГУЧИН-УС СУМЫН ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ ТОДОТГОСОН  ТӨСӨВ 
         /мянган төгрөг/
  Зардлын зүйл анги ИТХ-ын 2018 оны төсөв ЗДТГ-ын 2018 оны төсөв БЗДаргын 2018 оны төсөв Нийт төсвийн  дүн
 
                    ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í 52479.9 246854.4 42202.5 341536.8
  Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãдэл урамшил 37082.1 150834.9 34545.2 222462.2
                        ¯íäñýí öàëèí 37082.1 150834.9 34545.2 222462.2
  НДШ 4449.9 18100.2 4145.4 26695.5
  Байр ашиглалттай холбоотой зардлууд 0 33131.7 0 33131.7
                        Ãýðýë öàõèëãààí 0 2515   2515
                        Ò¿ëø, õàëààëò 0 30256.7   30256.7
                        Öýâýð, áîõèð óñ 0 360   360
  Хангамж бараа материалын зардал 3298.7 12633.6 1594.8 17527.1
                        Áè÷èã õýðýã 300.5 700 190 1190.5
                        Òýýâýð (øàòàõóóí) 2478.7 6683.6 1174.8 10337.1
  Бага үнэтэй түргэн элэгдэх 10 350 0 360
  Ном хэвлэл 338 605 0 943
                        Øóóäàí, õîëáîî 171.5 4295 230 4696.5
  Нормативт зардал 0 50 0 50
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл   50   50
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 250 6456 200 6906
   Багаж, техник, хэрэгсэл 0 456   456
  Урсгал засварын зардал 250 6000 200 6450
  Томилолт зочны зардал 900 4000 517.1 5417.1
                        Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò 900 4000 517.1 5417.1
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 137.2 390 0 527.2
  Тээврийн хэрэгслийн татвар, даатгал 122.2 150 0 272.2
  Т/Хэрэгслийн оношилгоо 15 20 0 35
  Газрын төлбөр 0 40 0 40
  Аудитын төлбөр 0 180   180
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4462 15000 0 19462
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4162 0   4162
  Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 300 0 0 300
  Нөөцийн сангийн зардал 0 15000 0 15000
  Нэг удаагийн тэтгэмж,шагнал урамшуулал 900 6258 1200 8358
  Нэг удаагийн тэтгэмж,шагнал урамшуулал 900 6258 1200 8358
  Гэмт хэргээс сэргийлэх зардал 1000 0   1000
  Гэмт хэргээс сэргийлэх зардал 1000 0   1000
               ÇÀPÄËÛà ÑÀÍÕ¯¯Æ¯¯ËÝÕ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ : 52479.9 246854.4 42202.5 341536.8
  Туслах үйл ажиллагааны орлогоос  0 600 0 600
  Татварын орлогоос санхүүжих 0 40834.7 0 40834.7
                  Òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèõ 51579.9 198625.7 42202.5 292408.1
  Урд оны үлдэгдлээс санхүүжих 900 6794   7694
  Байгууллагын тоо 1 1 1 3
  Ажиллагсадын тоо 7 18 4 29
  Удирдах 1 3 4 8
  Гүйцэтгэх 1 12 0 13
  Үйлчлэх 1 3 0 4
  БИНХДарга 4 0 0 4

 

  ИТХ-ын  2017 оны.....сарын .....ний өдрийн .....дугаар тогтоолын .....дугаар хавсралт
ГУЧИН-УС СУМЫН ЕБС-ИЙН  2018 ОНЫ ТӨСӨВ /мянган төгрөг/
Зардлын зүйл анги 2018 оны төсөв
 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 672,001.8
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 672,001.8
 БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 614,215.8
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 387,486.7
үндсэн цалин 358,610.4
Урамшуулал 28,876.3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 46,498.4
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 141,085.7
Гэрэл, цахилгаан 7,376.4
Тїлш, халаалт 132,459.3
Цэвэр, бохир ус 1,250.0
Хангамж, бараа материалын зардал 4,341.8
Бичиг хэрэг 347.9
Тээвэр, шатахуун 1,870.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 347.9
Ном, хэвлэл 261.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал 760.8
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 754.2
Нормативт зардал 28,250.6
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 136.8
Хоол, хїнс 27,442.4
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 671.4
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 1,148.3
Урсгал засвар 1,148.3
Томилолт, зочны зардал 440.7
Дотоод албан томилолт 440.7
 Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 481.3
 Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 481.3
 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 2,482.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,388.5
 Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3,093.5
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 57,786.0
Тєрєєс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 20,388.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 0.0
 Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад тєрєєс їзїїлэх дэмжлэг 23,298.0
 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 14,100.0
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 672,001.8
Улсын тєсвєєс санхїїжих 671,001.8
Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 671,001.8
Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас 1,000.0
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 1,000.0
ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 0.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0
Тєсвийн байгууллага 1.0
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 47.0
Удирдах ажилтан 5.0
Гїйцэтгэх ажилтан 31.0
Їйлчлэх ажилтан 11.0
    ИТХ-ын  2017 оны.....сарын .....ний өдрийн .....дугаар тогтоолын .....дугаар хавсралт
  ГУЧИН УС СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ ТӨСӨВ /мянган төгрөг/
    2017.12.18
  Төсвийн зардлын ангилал  
  2018 оны төсөв
         НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                                           263,687.6 
              УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                          263,687.6 
                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ЗАРДАЛ                                           263,687.6 
                        Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                                           163,989.0 
                                Үндсэн цалин                                           125,710.1 
                                Нэмэгдэл                                            25,707.9 
                                Урамшуулал                                             12,571.0 
                       Ажил олгогчоос  нийгмийн даатгалд төлөх  шимтгэл                                             18,038.8 
                      Байр ашиглалттай  холбоотой  тогтмол  зардал                                             28,858.1 
                                Гэрэл, цахилгаан                                   3,965.6 
                                Түлш, халаалт                                 23,892.5 
                                Цэвэр, бохир ус                                  1,000.0 
                      Хангамж, бараа материалын зардал                                             14,604.0 
                                Бичиг хэрэг                                     750.0 
                                Тээвэр, шатахуун                                11,195.0 
                                Шуудан, холбоо, интернэтийн  төлбөр                                   1,339.0 
                                Хог хаягдал  зайлуулах, хортон мэрэгчдийн  устгал, ариутгал                                                1,320.0 
                      Нормативт зардал                                             25,509.9 
                                Хоол, хүнс                                   6,429.9 
                                Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                                   1,544.0 
  Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл                                17,536.0 
                      Эд хогшил, урсгал засварын  зардал                                                2,485.0 
  БҮТЭЗ                                               1,485.0 
                                Урсгал  засвар                                                1,000.0 
                      Томилолт, зочны зардал                                                   950.0 
                                Дотоод албан томилолт                                                   950.0 
                      Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний  төлбөр, хураамж                                                   676.9 
  Тээврийн хэрэгслийн даатгал                                                   594.7 
  Тээврийн хэрэгслийн  оношилгоо                                        8.0 
  Тээврийн хэрэгслийн татвар                                                     48.9 
  Газрын төлбөр                                        25.3 
                      Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                2,875.9 
                                Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                2,875.9 
               УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                               5,700.0 
  Ажил олгогчоос  олгох  тэтгэмж, урамшуулал                                               5,700.0 
         ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                                          263,687.6 
                               Тусгай зориулалтын  шилжүүлгээс  санхүүжих                                           263,687.6 
                БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                                                        1.0 
                                Төсвийн байгууллага                                                            1.0 
  Àæèëëàãñäûí òîî                                                    19.0 
  Óäèðäàõ                                                       1.0 
  ÿéöýòãýõ                                                    14.0 
  ¯éë÷ëýõ                                                       4.0 
  2018 төсөв 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
 Єв. Гучин-ус сумын Цэцэрлэг 209,285.4 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 35,136.3 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                             НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 209,285.4 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 35,136.3 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                                  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 209,285.4 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 35,136.3 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                                       БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 197,188.8 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 23,039.7 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                                            Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 117,111.4 9,300.0 9,300.0 11,400.0 9,300.0 9,300.0 20,100.0 6,000.0 5,000.0 10,150.0 8,050.0 9,014.3 10,197.1
                                                      Їндсэн цалин 103,441.2 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 18,000.0 6,000.0 5,000.0 7,500.0 7,500.0 8,441.2 7,500.0
                                                      Нэмэгдэл 5,273.1 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0       550.0 550.0 573.1 600.0
                                                      Урамшуулал 8,397.1     2,100.0     2,100.0     2,100.0     2,097.1
                                            Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 14,053.4 1,023.0 1,023.0 1,554.0 1,023.0 1,023.0 2,544.0 660.0 550.0 1,449.5 885.5 991.6 1,326.8
                                                      Тэтгэврийн даатгал 0.0 651.0 651.0 988.9 651.0 651.0 1,618.9 420.0 350.0 922.4 563.5 631.0 844.3
                                                      Тэтгэмжийн даатгал 0.0 74.4 74.4 113.0 74.4 74.4 185.0 48.0 40.0 105.4 64.4 72.1 96.5
                                                      ЇОМШ-ний даатгал 0.0 93.0 93.0 141.3 93.0 93.0 231.3 60.0 50.0 131.8 80.5 90.1 120.6
                                                      Ажилгїйдлийн даатгал 0.0 18.6 18.6 28.3 18.6 18.6 46.3 12.0 10.0 26.4 16.1 18.0 24.1
                                                      Эрїїл мэндийн даатгал 0.0 186.0 186.0 282.5 186.0 186.0 462.5 120.0 100.0 263.5 161.0 180.3 241.2
                                            Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 26,270.2 3,616.4 3,616.4 3,616.4 3,616.4 400.0 220.0 80.0 195.1 420.0 3,636.4 3,636.4 3,216.7
                                                      Гэрэл, цахилгаан 3,055.1 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 150.0 80.0 125.1 350.0 350.0 350.0  
                                                      Тїлш, халаалт 22,515.1 3,216.4 3,216.4 3,216.4 3,216.4           3,216.4 3,216.4 3,216.7
                                                      Цэвэр, бохир ус 700.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0   70.0 70.0 70.0 70.0  
                                            Хангамж, бараа материалын зардал 3,971.3 420.0 420.0 420.0 420.0 424.7 92.0 167.2 398.0 404.6 402.0 402.8 0.0
                                                      Бичиг хэрэг 168.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0     18.0 20.0 20.0 20.8  
                                                      Тээвэр, шатахуун 1,700.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 80.0   180.0 180.0 180.0 180.0  
                                                      Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 1,654.7 170.0 170.0 170.0 170.0 174.7   160.0 160.0 160.0 160.0 160.0  
                                                      Ном, хэвлэл 115.2 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.2   12.0 12.0 12.0  
                                                      Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 332.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0     40.0 32.6 30.0 30.0  
                                            Нормативт зардал 34,031.4 4,210.0 4,200.0 4,210.0 4,200.0 4,198.8 0.0 0.0 0.0 4,507.0 4,494.8 4,010.8 0.0
                                                      Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 55.8 10.0   10.0   10.0       7.0 8.0 10.8  
                                                      Хоол, хїнс 32,986.8 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0       4,500.0 4,486.8 4,000.0  
                                                      Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 988.8 200.0 200.0 200.0 200.0 188.8              
                                            Эд хогшил, урсгал засварын зардал 251.1 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7 83.7 83.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                      Урсгал засвар 251.1         83.7 83.7 83.7          
                                            Томилолт, зочны зардал 212.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0 16.0 0.0
                                                      Дотоод албан томилолт 212.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0       28.0 28.0 16.0  
                                            Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 348.2 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 48.2 0.0 0.0
                                                      Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 348.2 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0       50.0 48.2    
                                            Бараа їйлчилгээний бусад зардал 939.9 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 45.6 115.0 115.0 114.3 0.0
                                                      Бараа їйлчилгээний бусад зардал 174.3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0       25.0 25.0 24.3  
                                                      Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 765.6 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0     45.6 90.0 90.0 90.0  
                                       УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 12,096.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,096.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                            Бусад урсгал шилжїїлэг 12,096.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,096.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                      Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                      Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад тєрєєс їзїїлэх дэмжлэг 7,896.6           7,896.6            
                                                      Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 4,200.0           4,200.0            
                             ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 209,285.4 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 35,136.3 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                                  Улсын тєсвєєс санхїїжих 209,285.4 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 35,136.3 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                                                      Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 209,285.4 18,757.4 18,747.4 21,388.4 18,747.4 15,618.2 35,136.3 6,990.9 6,188.7 17,124.1 17,659.9 18,186.2 14,740.6
                             ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
                                  БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
                                                      Тєсвийн байгууллага 1.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
                                  АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 14.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
                                                      Удирдах ажилтан 1.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
                                                      Гїйцэтгэх ажилтан 9.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
                                                      Їйлчлэх ажилтан 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0
    ИТХ-ын   2017 оны......сарын .......ний өдрийн ......дугаар тогтоолын....дугаар  хавсралт
     
ГУЧИН-УС  СУМЫН 2018 ОНЫ СУУРЬ ОРЛОГО /мянган төгрөг/
     
д/д Орлогын нэр төрөл 2018оны орлого
1 АТБӨЯХАтатвар 8700
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 750
3 ЦХТАОАТатвар 78000
4 Газрын төлбөр 1440.8
  Аймгийн орлогын дүн 88890.8
1 Хүн амын орлогын албан татвар 20304.6
2 ХХСОАТ  
3 Бууны албан татвар 1620
4 Улсын тэмдэгтийн хураамж 1600
5 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 4519.1
6 Хүү торгууль 1100
7 Хөрөнгө борлуулсаны орлого 0
8 ААНАТ  
9 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 300
10 Хөрөнгийн орлого 11391
  Сумын орлогын дүн 40834.7

 

                    БАТЛАВ.  
                  ЗАСАГ ДАРГА                                         Р.НАМГИЛРАГЧАА
                             
                             
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГУЧИН-УС СУМЫН 2018 ОНЫ СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН  ТӨСӨВ  
                             
                          2017.12.25
Код Эдийн засгийн ангилал 2017 Төл 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Code                            
2      НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 144,000.0 19,000.0 2,000.0 2,500.0 2,000.0 50,000.0 30,000.0 2,000.0 14,200.0 2,000.0 10,300.0 5,000.0 5,000.0
23          ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 144,000.0 19,000.0 2,000.0 2,500.0 2,000.0 50,000.0 30,000.0 2,000.0 14,200.0 2,000.0 10,300.0 5,000.0 5,000.0
230001                     Эргэж төлөгдөх зээл 144,000.0 19,000.0 2,000.0 2,500.0 2,000.0 50,000.0 30,000.0 2,000.0 14,200.0 2,000.0 10,300.0 5,000.0 5,000.0
3      ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 144,000.0 19,000.0 2,000.0 2,500.0 2,000.0 50,000.0 30,000.0 2,000.0 14,200.0 2,000.0 10,300.0 5,000.0 5,000.0
35          Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 144,000.0 19,000.0 2,000.0 2,500.0 2,000.0 50,000.0 30,000.0 2,000.0 14,200.0 2,000.0 10,300.0 5,000.0 5,000.0
350002                     Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 130,000.0 5,000.0 2,000.0 2,500.0 2,000.0 50,000.0 30,000.0 2,000.0 14,200.0 2,000.0 10,300.0 5,000.0 5,000.0
350003                     Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                             
ХУВААРЬ ГАРГАСАН: САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА                                                        Д.НЭРГҮЙ