card

https://г эндээс татаж харна уу. АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2022 ОНЫ БИЕЛЭЛТ

 

https:/эндээс татаж харна уу./ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРОН НУТАГТ ХАМААРАХ ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИМЙН ХЭРЭГЖИЛТ